List vladyku Petra Rusnáka k sláveniu bohoslužieb v čase epidémii

bratislava_ERB_farba_DONE maly GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV, EPARCHIA BRATISLAVA

29. augusta 7, 811 08 Bratislava, /fax: 02/52622081 e-mail: eparchia@grkatba.sk

Č.j.:108/2020 Bratislava 11. marca 2020

Všetkým farnostiam Gréckokatolíckej eparchie Bratislava

Vec: Usmernenie o verejných bohoslužbách.

Drahí kňazi a veriaci bratislavskej eparchie.

Vzhľadom k zrušeniu slávenia verejných bohoslužieb v čase od 10. 03.2020 do 23. 03. 2020.

Informujem vás o nasledovnom:

  1. Liturgický poriadok vo všetkých farnostiach podľa možnosti (tam, kde máme vlastný chrám, alebo liturgický priestor) nech je zachovaný. Kňazi môžu sláviť neverejné bohoslužby v pôvodnom harmonograme za zatvorenými dverami chrámu (mestské farnosti môžu upraviť program podľa vlastného uváženia). Veriacich pozývame, aby sa k bohoslužbám pridali osobnou modlitbou v rodinách, alebo sledovaním prenosov bohoslužieb cez TV Logos – (internetový prenos), TV Lux, Rádio Lumen.
  2. Podľa tradície východných cirkví všedné dni veľkopôstneho obdobia sú aliturgické, teda spoločenstvo cirkvi sa modlí utierne, časy a večierne s výnimkou sobôt a nedieľ. Preto ponúkame našim veriacim možnosť modliť sa tieto modlitby doma v rodinách. Texty bohoslužieb je možné nájsť na webstránke casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.sk.
  3. Rodina ako domáca cirkev nech sa počas nasledujúcich dvoch nedieľ stretne k spoločnej modlitbe svätého ruženca, utierne, večierne, k čítaniu Svätého Písma tak, aby toto spoločenstvo domácej cirkvi (otec, mama, deti) mohli prijať Krista formou duchovného prijímania. Nedeľné liturgické texty možno nájsť na webstránke casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.sk. Veľmi odporúčame sledovať nedeľné bohoslužby v priamom prenose rozhlasu, či televízie. Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky prítomný na svätej liturgii, všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na sv. liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. Budúcu nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) odporúčame, aby pri spoločnej modlitbe si rodina uctila Kristov kríž, vystavila ho na dôstojné miesto a zapálila sviečku.
  4. V tejto situácii veriacim ponúkame i modlitbu ku klokočovskej Bohorodičke a tiež modlitbu čínskych biskupov v prílohe tohto listu.
  5. Bohoslužby v priamom prenose TV Logos (internetový prenos) je možné sledovať z bratislavskej katedrály Povýšenia Pánovho Kríža v tomto poriadku:

Všedný deň:

17.00 Večiereň (streda a piatok) VPD

Sobota:

17.00 Sv. liturgia

18.00 Večiereň

Nedeľa:

8.00 Utiereň

9.00 Sv. liturgia

  1. Farské oznamy svojich farností sledujte na farských nástenkách alebo na farských internetových stránkach.
  2. Vysluhovanie iniciačných sviatosti (krst, myropomazanie, Eucharistia) podľa možnosti preložiť do veľkonočného obdobia, ak to nie je možné potom udelenie týchto sviatosti vysluhovať v úzkom kruhu príbuzných. Pohrebné obrady treba vysluhovať podľa možnosti tak isto v obmedzenom počte s vynechaním úkonu bozkávania krížika (posledného cilovania).

Veríme, že tento zákaz nás neoberie o duchovnú radosť z prežívania pôstneho obdobia, lež kríž tejto vírusovej choroby ešte viac zvýrazní našu odkázanosť na Toho, ktorý za nás na kríži zomrel.

Vkladám vás pod ochranu Presvätej Bohorodičky a svätých Petra a Pavla patrónov našej eparchie a udeľujem vám svoje archijerejské požehnanie.

vladyka Peter Rusnák

bratislavský eparcha

 

Prílohy:

Modlitba za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase vírusovej epidémie:

Presvätá Bohorodička, ty si pred 350-timi rokmi uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek. Zhliadni milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame uprostred novej vírusovej epidémie. Vypros nám milosť, aby sme mohli zakúsiť tvoju materinskú starostlivosť. Pomôž nám obnoviť v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu zem, ako verní strážcovia. Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Vypros im u Nebeského Otca i svojho Syna Ježiša Krista uzdravenie ich tela, ich mysle a ich ducha. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a posilni ducha solidarity medzi nami. Podpor lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú prostriedky na ochranu svojho zdravia. Ty si naša Matka a ochrankyňa v ťažkých časoch, ktoré trvajú stále na tejto zemi. Prosíme ťa úprimne, ako Matku, ktorá miluje svoje deti. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme mohli Boha oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Matka naša, neopúšťaj nás tak, ako si pred stáročiami neopustila tých, ktorý sa v Božom chráme k tebe utiekali. Prosíme, pomáhaj nám k životu viery a obety pre dobro a šťastie celej Cirkvi i celého sveta. Raz nás všetkých uveď do večnej rodiny neba, kde ti budeme ďakovať a Boha v Trojici Svätej jediného chváliť na veky vekov. Amen.

MODLITBA ČÍNSKYCH BISKUPOV Hong Kong, 3.2.2020 

Bože, Ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k Tebe, aby sme vzývali Tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my, našou pýchou sme zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto Ťa prosíme o odpustenie.

Zhliadni Bože milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme mohli zakúsiť ešte Tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem, ako verný strážcovia.

Zverujeme Tí všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a ich duchu, sprav ich účastných na Veľkonočnom Tajomstve Tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že Ty si ten, ktorý hýbe chod dejín človeka a tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

ó, Bože požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme Ťa mohli oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Pretože Ty si Tvorcom života a s Tvojim Synom, naším Pánom v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky vekov. Amen.

Preklad z taliančiny: I.G.