Odpustová slávnosť ku cti sv. apoštola a evanjelistu Lukáša

 

Symbolické trojdnie oslavy odpustovej slávnosti  vo farnosti sv. Lukáša  v Trnave sa začalo duchovnou obnovou v  piatok večer. Slávnostným celebrantom a kazateľom bol protopresbyter trenčianskej farnosti o. Igor Cingeľ. V sobotný podvečer sme sa slávením obradov veľkej večierne ponorili do vigílie sviatku, ktorý napokon vyvrcholil nedeľnou archijerejskou Božskou liturgiou za prítomnosti vladyku Petra, biskupa bratislavskej eparchie, o. Petra Sabola, riaditeľa eparchiálneho úradu, o. Gabriela Dzvoňára, väzenského duchovného v Hrnčiarovciach a domáceho kňaza o. Františka Fedorišina. Vladyka Peter vo svojom príhovore pripomenul význam Lukášovho evanjelia ako evanjelia Božieho milosrdenstva a povzbudil nás k jeho čítaniu a meditovaniu. Po skončení slávnostnej liturgie nasledovalo myrovanie a  procesia okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií. Väčšina prítomných prijala pozvanie do priestorov jezuitského kláštora, kde sme spoločne pokračovali v slávnosti budovaním bratského spoločenstva agapé a rozhovormi. Odpustová slávnosť bola požehnaná hojnou účasťou aj krásnym slnečným počasím.