Svätý Otec František poradil modliť sa k archanjelovi Michalovi o ochranu

Vatikán 29. septembra (RV) Satan nám predkladá veci tak, ako by boli dobré, no jeho úmyslom je človeka zničiť, a to aj na pohľad „humanistickými“ motiváciami. Anjeli bojujú proti diablovi a ochraňujú nás. To je v skratke hlavná myšlienka homílie Svätého Otca v Dome sv. Marty v deň, keď Cirkev slávi sviatok svätých archanjelov Michaela, Gabriela a Rafaela.

Dnešné liturgické čítania nám predkladajú veľmi silné obrazy: víziu Božej slávy z knihy proroka Daniela (Dan 7,9-10.13-14) predstavujúcu Syna človeka, Ježiša Krista, pred Otcom, ako aj boj archanjela Michala a jeho anjelov proti „veľkému drakovi, starému hadovi, ktorý sa volá diabol“ a „ktorý zvádza celý svet“, no bol porazený, ako hovorí Zjavenie apoštola Jána (Zjv 12,7-12a). V evanjeliu (Jn 1,47-51) Ježiš hovorí Natanaelovi: «Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka». Svätý Otec hovorí o boji medzi démonom a Bohom:

„Tento boj nastal po tom, ako sa satan snažil zničiť ženu, ktorá má porodiť syna. Satan sa vždy snaží zničiť človeka – toho človeka, ktorého Daniel videl v sláve a o ktorom Ježiš hovoril Natanaelovi, že príde v sláve. Biblia nám už od začiatku hovorí o tomto zvádzaní s cieľom zničiť, o satanovi. Možno sa tak deje zo závisti. V Žalme 8 čítame: «Urobil si človeka vyššieho od anjelov» [v slovenskom preklade SSV: „Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov“] a tá ohromná inteligencia anjela nemohla uniesť toto pokorenie, že nejaké nižšie stvorenie bolo urobené vyšším; a tak sa ho snažil zničiť.“

Satan sa teda snaží zničiť ľudstvo, nás všetkých: „Mnohé plány, okrem vlastných hriechov, veľmi mnohé plány na odľudštenie človeka sú jeho dielom, a to jednoducho preto, že človeka nenávidí. Je ľstivý, ako o tom hovorí prvá strana knihy Genezis; je ľstivý. Predkladá veci tak, akoby boli dobré. No jeho úmyslom je zničenie. A anjeli nás obraňujú. Bránia človeka a zároveň aj Bohočloveka, toho najväčšieho Človeka, Ježiša Krista, ktorý je dokonalosťou človečenstva, je najdokonalejší. Preto si Cirkev ctí anjelov, lebo sú tými, ktorí budú v Božej sláve – sú v Božej sláve -, lebo bránia to veľké skryté Božie tajomstvo, a síce, že Slovo prišlo v tele.“

Podľa slov Svätého Otca „úlohou Božieho ľudu je chrániť v sebe človeka – človeka Ježiša“, lebo on je tým „človekom, ktorý dáva život všetkým ľuďom. Naopak, vo svojich ničivých plánoch satan vymýšľa „humanistické vysvetlenia, ktoré sú v skutočnosti nasmerované proti človeku, proti ľudstvu a proti Bohu“:

„Boj je každodennou realitou kresťanského života – či už v našom srdci, v našom živote, v našej rodine, národe, v našich kostoloch… Ak nebojujeme, budeme porazení. No Pán zveril túto prácu najmä anjelom: bojovať a zvíťaziť. Záverečný spev v Apokalypse po tejto bitke je nádherný: «Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.»“

Svätý Otec nakoniec pozval vzývať archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela a zároveň „modliť sa tú starobylú a tak krásnu modlitbu k archanjelovi Michalovi, aby ďalej bojoval na obranu najväčšieho tajomstva ľudstva: že Slovo sa stalo Človekom, že zomrel a vstal z mŕtvych. Toto je náš poklad. Nech bojuje naďalej, aby ho uchránil.“

 

Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140929036
Tento obsah bol zaradený v TK KBS. Zálohujte si trvalý odkaz.