Patrón farnosti

Patrónom našej farnosti je svätý apoštol a evanjelista Lukáš. Žil v 1. storočí a pochádzal z hlavného mesta rímskej provincie Sýria – Antiochie. Bol veľmi vzdelaný a vykonával lekárske povolanie. Patril k spoločníkom sv. apoštola Pavla a s Ježišom sa osobne nestretol. Zbieral svedectvá učeníkov Pána, na základe ktorých napísal svoje evanjelium podľa Lukáša a Skutky apoštolov. Traduje sa, že napísal aj prvú ikonu, a to ikonu presvätej Bohorodičky. Po mučeníckej smrti sv. Pavla v žil zrejme v Grécku. Údajne zomrel v Thébach vo veku 84 rokov. Okrem našej farnosti je patrónom lekárov, ikonopiscov (maliarov) a vzdelancov. Jeho sviatok sa slávi 18. októbra (vo východnej aj západnej cirkvi).

Dekrét, ktorým bola naša farnosť zverená pod ochranu sv. Lukáša:

Vedený starostlivosťou o Cirkev mne zverenú chcem, aby mala k dispozícii všetko, čo je podľa chvályhodných zvykov a mravov potrebné pre dosiahnutie čo najväčšieho duchovného dobra. Po modlitbách a zvážení, na základe moci mne danej, ustanovujem dnešným dňom za patróna trnavskej gréckokatolíckej farnosti svätého apoštola a evanjelistu Lukáša. Nech tento deň je zároveň odpustovou slávnosťou miestnej cirkvi spojenou so všetkými duchovnými dobrami k tomu patriacimi. Božie požehnanie, ochrana Presvätej Bohorodičky a mocný príhovor patróna svätého Lukáša nech sprevádza Boží ľud a duchovných správcov tejto farnosti.

Dané v Bratislave, dňa 18. októbra 2008 na sviatok svätého apoštola a evanjelistu Lukáša v milostivom roku svätého apoštola Pavla.

+ Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha